Skip to content

Exposició GRASS

Ponents: Valerie Cayssials (Assaig TFM) // Anna Vázquez (Assaig TFM) // Pere Carbonell (Assaig TFM) - Dimarts 16 de juny 2015

* 10:00 - Valerie Cayssials (Assaig TFM): Métodos de simulación de cohortes para la estimación de prevalencia a 5 años de cáncer de cuello de útero en Cataluña.

Resum:
El proyecto consiste en desarrollar modelos estadísticos con diferentes metodologías para predecir la prevalencia a 5 años de cáncer de cuello de útero en Cataluña a partir de los datos poblacionales de los dos registros de cáncer catalanes de base poblacional: Girona y Tarragona. Se compararán modelos de predicción de tendencia temporal con simulaciones de futuras cohortes de mujeres incidentes de cáncer de cuello de útero. La modelización de este proyecto puede servir como base para llevar a cabo las mismas estimaciones para otros tipos de cánceres.

* 11:00 - Anna Vázquez (Assaig TFM): Models per a temps de supervivència discrets.

 

Resum:

 

En l’anàlisi de la supervivència, per diverses raons ens podem trobar amb temps mesurats en escala discreta. Aquest fet pot implicar que hi hagin empats en les dades, és a dir, que hagi més d’un individu amb el mateix temps, el que fa que s’hagin d’utilitzar metodologies específiques. En aquest treball es comparen diferents models per estimar l’efecte de les covariants quan el temps és discret: el model de Cox amb diferents metodologies per tractar els empats (Breslow, Efron, Discrete i Exact) i els models de resposta binària amb link logit i clog-log, on per utilitzar aquests últims és necessari redefinir la base de dades. Com a resultats destaquem: la metodologia Discrete i el model de resposta binària Logit així com la metodologia Exact i el model de resposta binària Clog-log donen respectivament, estimacions concordants; a més no sempre el terme eβ és el Hazard Ratio.

 

* 12:00 - Pere Carbonell (Assaig TFM): Study of the Therapeutic Drug Adherence in Patients with Ischemic Cardiopathology.